Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

लिला वि.क. 9842536222


लिला वि.क. 9842536222


लिला वि.क. 9842536222
नायब सुब्बा

शाखा मुद्दा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9842536222
ठेगाना धरान 15, सुनसरी
बहाल मिति N/A