Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

ठेगाना : दिक्तेल

फोन नं : 036420133

फ्याक्स : 036420555

इमेल : daokhotang@gmail.com, nagarikata.daokhotang@gmail.com

मातहतका कार्यालयहरु