Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङ्ग

दिक्तेल

ओसनबावु सवेदी


ओसनबावु सवेदी


ओसनबावु सवेदी
खरिदार

शाखा प्रसाशन शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल osanbabu40@gmail.com
सम्पर्क 9842905537
ठेगाना Biratnagar 1, मोरङ्ग
बहाल मिति N/A